Hartelijk welkom bij TrendStars!

De Algemene Voorwaarden van TrendStars bepalen onder andere dat de aangeboden producten en/of diensten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven en gefotografeerd. Bovendien moet voor u als klant duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als u op het aanbod ingaat. Dit betreft de prijs, de wijze van betaling en de verzendkosten.

Artikel 1 – Definities   
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
3. Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand.
4. Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand.

5. Consument: de koper van goederen.
6. Aanbod: elke aanbieding van goederen, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop, catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.
7. Prijs: de prijs van het aangeboden goed, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;Artikel 2 – Identiteit   
Adres: TrendStars, Harp 9, 3286JT,  Klaaswaal

E-mail: info@trendstars.nl

Artikel 3 – Algemene voorwaarden
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden online ter beschikking.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welk communicatiemiddel op afstand wordt gebruikt.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.Artikel 4 – Het aanbod    
1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities.
3. Het is voor de consument niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.
4. Als door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst   
1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaats vinden.
3. TrendStars treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
4. TrendStars kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. TrendStars is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal trendstars.nl de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.

Artikel 6 – De prijs   
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 19% BTW.

2. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.Artikel 7 – Conformiteit
TrendStars staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8 – De bestelling   
1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen TrendStars en de consument anders is overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument TrendStars hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van TrendStars houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 9 – De uitvoering van de bestelling   
1. TrendStars zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal TrendStars geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 48 uur na ontvangst van de betaling uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht. Mocht de levertijd langer dan 1 maand worden, dan heeft de consument in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal TrendStars zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit in overleg met de klant.Artikel 10 – Levering
1. De door TrendStars opgegeven uitlevertijd van 48 uur is slechts indicatief. Mocht de levertijd worden overschreden met 30 dagen bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2. De levering van de producten geschiedt op het moment dat het product door of namens de klant in ontvangst wordt genomen.

Artikel 11 – Betaling   
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen op moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan TrendStars te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft TrendStars behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Ruilen en retourneren
U mag een artikel dat u ontvangen heeft passen, tenzij duidelijk op onze website staat vermeld dat het niet gepast mag worden. Oorbellen mogen om hygiënische redenen niet gepast worden.
Heeft u artikelen bij ons gekocht die niet geheel naar uw tevredenheid zijn of het artikel past onverhoopt niet dan kunt u het artikel naar ons terugsturen. Een online winkel heeft immers geen paskamer. Om vergissingen en foutieve bestellingen te voorkomen, hebben wij maten in de omschrijving opgenomen. Aanbiedingen mogen niet geruild of geretourneerd worden. Wilt u retour zenden, dan kunt u ervoor kiezen om de kosten van het product teruggestort te krijgen. Of u kunt een ander product van onze website uitkiezen. Indien u de kosten teruggestort wilt krijgen, dan houden wij ons aan onze verplichting om deze binnen 30 dagen naar u over te maken. Mocht er sprake zijn van fabricagefouten, nemen wij de producten natuurlijk ook retour. Het omruilen of retourneren van artikelen dient wel binnen een termijn van 7 werkdagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product, te gebeuren. En dit kan alleen als de artikelen ongebruikt zijn en in de originele onbeschadigde verpakking door ons retour worden ontvangen. Dit is noodzakelijk vanuit hygiënisch oogpunt. De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de klant.
Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen TrendStars en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Artikel 14 – Wijziging van de voorwaarden   
1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.